Diller

Odyometri Programı

1.     ODYOMETRİ PROGRAMI

Odyometri programı, 1990 yılında eğitim öğretime başlayan Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 22.04.2020 tarihinde kurulmuştur. Programın verildiği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu konum olarak Fırat Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimleri boyunca dört döneme ayrılmış yoğun bir teorik ve uygulamalı dersleri almaktadırlar.

Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler pratik uygulamalarını Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Odyoloji Anabilim Dalında yapmaktadırlar. Hastane bünyesindeki klinik ortamdan yararlanan öğrencilerimiz teknolojik gelişmeleri bu sayede yakından takip etme imkânını bulabilmektedir. Programımızdaki öğrenci kontenjanı 40’tır. Yüksekokulumuz donanımlı öğretim elemanı kadrosuna ek olarak, üniversitemizin farklı fakülteleri ve yüksekokullarındaki öğretim elemanı kadrolarından da aldığı destek ile son derece güçlü bir akademik yapıya sahiptir. Öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız.

Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı örgün eğitim vermekte olup, programa giriş ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın TYT puan türü ile mümkündür.

2.     EĞİTİMİN TÜRÜ VE HEDEFLERİ

Tam Zamanlı 1. Öğretim

1.    Odyometri Programında; işitme kaybı ve denge bozukluğu yaşayan hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen,

2.    İşitme ve denge testlerini uygulayabilen,

3.    Mesleki yabancı dil bilgisine sahip,

4.    Konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen,

5.    Değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren,

6.    Sözel iletişim becerilerine sahip,

7.    Yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip,

8.    Bilimsel yönden iyi donatılmış, uygulama yönünden iyi eğitilmiş, güvenilir odyometrik tetkikler yapan ve bunu yaparken hastanın tıbbi danışmanları olan hekimlerle işbirliğini koruyan, insana ve etik kurallara saygılı, gelişmeleri yakından izlemeye hevesli nitelikli sağlık teknikeri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

3.     KAZANILAN DERECE

Ön lisans derecesi. Programı bitirenlere ön lisans diploması ve Odyometri Teknikeri unvanı verilir. Fırat Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullar geçerlidir.

4.     KAYIT KABUL KOŞULLARI

Odyometri programı örgün eğitim vermekte olup, programa giriş ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın TYT puan türü ile mümkündür. 

5.     İSTİHDAM OLANAKLARI

Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Teknikeri (Odyometri Teknikeri/ Odyometrist) unvanı ile çalışırlar. Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. Mezunlar odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. İşitme Engelliler Okulları ve benzer kuruluşlarda çalışabilirler. Kadın doğum kliniklerinde yeni doğmuş bebeklere işitme testi yapmak için çalışabilirler. Okullarda işitme tarama testleri yapabilirler. Ayrıca işitme cihazı firmalarında çalışabilirler. Günümüzde giderek sayısı artan "Gürültülü İş yerlerinde Korunma" programı dâhilinde, fabrikalarda danışman olarak ve ortam sesini ölçen firmalarda çalışabilirler. Hastane ve kliniklere odyometrik cihaz kuran ve kontrol eden firmalarda "Odyometri Teknisyeni" veya "Odyometrist" olarak çalışabilirler.

6.     MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7.     ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Öğrencilerden daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıranlar ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Programa ortaöğretimi tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi bitirmiş ve üniversite sınavında gerekli puanı almış öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Diğer yandan başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programından yatay geçiş ile de öğrenciler kayıt yaptırılabilirler. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Fırat Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ‘ne bakılabilir.

8.     PROGRAM PROFİLİ

İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerisine sahip, yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programın eğitim süresi dört yarıyıldır.

9.     PROGRAM YETKİLİLERİ

Program Başkanı

Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
0424-237 00 00 / 6539
 

10.ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Odyometri önlisans programından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı olan öğrenciler o yıl ilan edilen kontenjan dâhilinde Odyoloji, Özel Eğitim Öğretmenliği, Fizik, Fizik Mühendisliği ve Optik ve Akustik Mühendisliği lisans Programlarına dikey geçiş yapabilmektedir.

11.YETERLİLİK KOŞULLARI VE TANINMASI

Öğrencilerin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisi ve  genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

12.ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Dersler dönemliktir.

13.PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1.    Odyometri ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2.    İşitme değerlendirilmesinde yapılması gereken basamakları tasarlayabilir.

3.    İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilir.

4.    İşitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olan sübjektif ve objektif testleri uygulayabilir.

5.    İşitme kaybı ya da denge bozukluğu hakkındaki bilgilerinin yanında hastaya tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapabilir.

6.    Odyolojik acilleri bilir.

7.    Santral ve periferik hastalıkların odyolojik testlerle ilişkisini kavrayabilir.

8.    Çocukluk çağında ortaya çıkan işitme kayıplarının erken tanı ve tedavisinin sağlanmasının önemini bilir.

9.    Yenidoğan işitme taramasında kullanılan testlerin uygulamasını yapabilir.

10.  Diğer kulak burun boğaz hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur.

11.  Tedavi ve rehabilitasyon için yardımcı işitme cihazları ve koklear implant gibi seçenekler sunabilir.

12.  Odyometri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır.

13.  Mesleğe yönelik derslerden temel fizik bilgileri ile donanarak, ses fiziği ve biyofizik gibi temel alan bilgisine sahip olur.

14.  Anatomi ve fizyoloji gibi temel alan derslerini alarak, normal ya da patolojik olan anatomik oluşumları tanıyabilir.

15.  Dış, orta ve iç kulak hastalıklarında testlere yansımanın ne şekilde olduğunu kavrayabilir.

16.  Yeni doğan ve çocuklarda işitme ve dengeye yönelik her türlü mesleki bilgiye sahip olur.

17.  Mesleki bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözebilme becerisine sahip olur.

18.  Mesleki yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip olur ve bu doğrultuda alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek, kendilerini sürekli geliştirebilir.

19.  İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirleyip bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması konusunda bilgilidir.

20.  Çalışma ortamının çalışan sağlığı, iş hijyeni, çevre kirliliği açılarından insanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışabilecekleri şekilde geliştirilmesini sağlayabilir.

21.  Mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir.

22.  Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak ya da düzenleyerek toplumu işitme kayıpları ve kulağa bağlı denge bozuklukları konusunda seminerler ile bilgilendirebilir.

23.  Odyometri alanı ve bu alana yakın disiplinlerle yaptığı çalışmalar, uygulamalar ve sosyal deneyimler üzerine kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılarda bilgi paylaşımında bulunabilir.

14.DERSLER, İÇERİKLERİ VE AKTS KREDİLERİ İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ>>>>>>

Türkçe