Diller

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (İkinci Öğretim)

1.     TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

1990 yılında eğitim öğretime başlayan Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun şu an mevcut olan 6 programdan biri olan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programıdır. Programın verildiği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu konum olarak Fırat Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimleri sırasında teorik ve uygulamalı dersler almaktadırlar. Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler pratik uygulamalarını Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Biyokimya ve Merkezi laboratuvarlarında yapmaktadırlar. Programımız bünyesinde 4 adet akademik personel bulunmaktadır. Programımızdaki öğrenci kontenjanı 65’dir. Programımızda modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.

Programımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir. Bu programın amacı Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişilere eğitim vermek, ve bu hedeflerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirmektir.

Öğrenciler, hastane laboratuvar ve kliniklerinde kullanılan cihazların çalıştırılması, değişik laboratuvar testlerinin yapılması gibi konularda teorik ve pratik eğitimle beraber yıl içinde uygulamalı çalışmalar yaparlar. Bu programa girmek isteyen öğrenciler kendilerini biyoloji, fizik, kimya ve insan bilimleri alanlarında iyi yetiştirmiş olması gerekmektedir.

Bu mesleği yapmak isteyen öğrencilerin; biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, rutin işler yapmaktan sıkılmayan,  sorumluluk sahibi,  başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

2.     EĞİTİMİN TÜRÜ VE HEDEFLERİ

Tam Zamanlı 2. Öğretim

3.     KAZANILAN DERECE

Ön lisans derecesi. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında ön lisans derecesi almak için öğrencinin 120 AKTS 'yi başarı ile tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Program eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Diploması" ve "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Teknikeri" unvanı verilir. Fırat Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullar geçerlidir.

4.     KAYIT KABUL KOŞULLARI

Bu programa “TYT” puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

5.     İSTİHDAM OLANAKLARI

Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunlarının hemen iş bulmaları mümkündür. Bu programdan mezun olanlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının devlet, sosyal sigorta hastaneleri, sağlık ocakları, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Biyokimya, Mikrobiyoloji, Histoloji, Hematoloji, Seroloji, Patoloji, Parazitoloji, Nörofizyoloji, Odiyometri laboratuvarları, Tüp Bebek Merkezleri ve Kan Merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca ilaç firmalarının ve gıda sektörünün mikrobiyoloji araştırma birimlerinde, üniversitelerin araştırma birimlerinde tekniker olarak görev yaparlar.

Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Çalıştıkları laboratuvarlarda ve bilim dallarında laboratuvar ekipman, makine, araç ve gereçlerini kullanarak tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip olurlar. Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri çalıştıkları sağlık kuruluşunda uzman kişilere yardım ederek belli alanlarda kendilerini yetiştirebilirler.

6.     MEZUNİYET KOŞULLARI

Mesleki Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 

7.     ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Öğrencilerden daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıranlar ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Programa ortaöğretimi tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi bitirmiş ve üniversite sınavında gerekli puanı almış öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Diğer yandan başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programından yatay geçiş ile de öğrenciler kayıt yaptırılabilirler. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Fırat Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakılabilir.

8.     PROGRAM PROFİLİ

Programın amacı sağlık kurum ve kuruluşlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için gereken tüm tetkikleri en kısa sürede yapabilecek ve karşılaştığı sorunlara doğru çözümler üretebilecek niteliklere sahip, kendine özgüveni olan, laboratuvar, çevre ve insan sağlığı konularında güvenlik önlemleri alarak mesleki etik ilkelerine göre çalışmalarını ekip içerisinde yürüten, iletişim becerileri gelişmiş, ülke koşullarına uygun sağlık teknikeri yetiştirmektir.

9.     PROGRAM YETKİLİLERİ

Program Başkanı

Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M. Y. O.
0424-237 00 00 / 6542
 

10.ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarına geçiş yapabilirler.

11.YETERLİLİK KOŞULLARI VE TANINMASI

Öğrencilerin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisi ve  genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

12.ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS' lik ders bulunmaktadır. Dersler dönemliktir.

Öğrencilerin uygulamaları Üniversitemiz hastanelerinin Merkezi Laboratuvar birimlerinde yapılmaktadır.

13.PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1.      Tıbbi Laboratuvar alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

2.      Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.

3.      Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.

4.      Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygular, analiz çözeltilerini hazırlar.

5.      Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlama konusunda teorik ve pratik becerilere sahiptir.

6.      Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

7.      Tıbbi laboratuvarda iş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.

8.      Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemlerini alır, kişisel güvenlik kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.

9.      Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.

10.  Tıbbi laboratuvar alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.

11.  Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.

12.  Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

14.DERSLER, İÇERİKLERİ  VE AKTS KREDİLERİ İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ>>>>>

 
Türkçe