Diller

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (İkinci Öğretim)

1. TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

1990 yılında eğitim öğretime başlayan Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun şu an mevcut olan 6 programdan biri olan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programıdır. Programın verildiği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu konum olarak Fırat Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimleri sırasında teorik ve uygulamalı dersler almaktadırlar. Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler pratik uygulamalarını Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde yapmaktadırlar. Programımız bünyesinde 3 adet akademik personel bulunmaktadır. Programımızdaki öğrenci kontenjanı 55’dir. Programımızda modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.

Programımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir. Bu programın amacı; Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Bunun yanında Tıbbi sekreter, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ön lisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; hastanın sağlık kuruluşuna gelişinden taburcu oluncaya kadar geçen süreçte hastaya ait tıbbi kayıtları tutan, arşivleyen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemine göre kodlama işlemlerini yapan ayrıca idari ve tıbbi ünitelerin haberleşme ve yazışma işlerini yapan sağlık meslek mensubu yardımcı elemanı yetiştirmektir.

Bu programdan mezun öğrenciler Konuşma, dinleme, giyim, protokol kuralları, işe motive olma, stresten uzak durma, yöneticiyle çalışma, Etkili diksiyon, Dosyalama ve arşivleme teknikleri, Kodlama için esas olan tıbbi kayıtlardan ICD-10 sistemini kullanarak kodlama yapabilme, İş yazıları ve resmi yazışmaların yapılması hakkında beceri kazanırlar.

Ayrıca mesleklerinin gereği olarak; iki yıl süresince aldıkları toplam 182 saat bilgisayar ve 156 saat 10 Parmak Yazım Teknikleri eğitimi sonucu çok iyi bilgisayar ve klavye (Ekrana ve klavyeye bakmadan en az konuşma hızında doğru ve hızlı yazabilme) kullanma becerisine sahip olmakta ve bu derslerin gereği olarak meslekleri ile ilgili grafik, dizgi, tasarım konularında bilgi ve beceriye sahip olmaktadırlar.

2. EĞİTİMİN TÜRÜ VE HEDEFLERİ

Tam Zamanlı 2. Öğretim

3. KAZANILAN DERECE

Ön lisans derecesi.  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında ön lisans derecesi almak için öğrencinin 120 AKTS 'yi başarı ile tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Teknikeri unvanı verilir. Fırat Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullar geçerlidir.

4. KAYIT KABUL KOŞULLARI

Bu programa TYT puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

5. İSTİHDAM OLANAKLARI

Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunlarının hemen iş bulmaları mümkündür. Bu programdan mezun olanlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.

Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak, bu programı bitirenlere özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarında talep giderek artmakta ve mezunlara geniş iş imkânı bulunmaktadır.

6. MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7. ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Öğrencilerden daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıranlar ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Programa ortaöğretimi tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi bitirmiş ve üniversite sınavında gerekli puanı almış öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Diğer yandan başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programından yatay geçiş ile de öğrenciler kayıt yaptırılabilirler. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Fırat Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakılabilir.

8. PROGRAM PROFİLİ

Bu programın amacı; Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Bunun yanında Tıbbi sekreter, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ön lisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; hastanın sağlık kuruluşuna gelişinden taburcu oluncaya kadar geçen süreçte hastaya ait tıbbi kayıtları tutan, arşivleyen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemine göre kodlama işlemlerini yapan ayrıca idari ve tıbbi ünitelerin haberleşme ve yazışma işlerini yapan sağlık meslek mensubu yardımcı elemanı yetiştirmektir.

9. PROGRAM YETKİLİLERİ

Program Başkanı

Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O
0424-237 00 00/6544
 

10.ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık Yönetimi lisans programlarına geçiş yapabilirler.

11.YETERLİLİK KOŞULLARI VE TANINMASI

Öğrencilerin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisi ve  genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

12.ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS' lik ders bulunmaktadır. Dersler dönemliktir.

Öğrencilerin uygulamaları, Üniversitemiz hastanesinin klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde yapılmaktadır.

13.PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1. Tıbbi sekreter, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında kavramsal ve pratik bilgiyi kullanma.

2. Hastanın randevu hizmetlerini düzenleme ve tıbbi kayıt tutma konularında uygun yöntem ve teknikleri uygulama.

3. Hastalıkları, işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen hastalıkların kodlama becerisi kazanma.

4. Hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma.

5. Etkin paket programları kullanabilme becerisi sahip, modern teknikler ve sekreterlik uygulamaları için gerekli olan yöntemleri uygulama.

6. Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme, analiz edebilme sonuçları rapor edebilme.

7. Bilgi kaynaklarını kullanabilme, araştırma yapabilme özelliklerin kazanabilme. 

8. Bilgisayar kullanma becerisine sahip olabilme, grafik, dizgi, tasarım konularında yeterli olabilme. 

9. Bir birey olarak sorumluluk alabilen, kendine güvenen ve disiplinli bir şekilde çalışabilme.

10. Bilim ve teknoloji konusunda kendini yenileyen, yaşam boyu öğrenme isteği olma isteğini kazanabilme.

11. İdari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma işlemlerini yürütebilme

12. Bir konuda topluluk önünde fikirlerini savunmak için mesleki yetkinlik için Türkçe ve İngilizce olarak iletişim ve özgüvenle kendini ifade yeteneği.

14. DERSLER, İÇERİKLERİ VE AKTS KREDİLERİ İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ>>>>>>

Türkçe